bloc // April 18, 2011

NEWID YN YR HINSAWDD ⁄⁄

Outline:

Arddangosfa ddethol o waith ym mhob cyfrwng ar thema ´Newid yn yr Hinsawdd” ar gyfer holl artistiaid / gwneuthurwyr yn y DU. Dyma un o’r materion cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol mwyaf ein hoes ac mae’r arddangosfa hon yn rhoi llwyfan i artistiaid leisio eu barn ar y broblem fyd-eang hon.

Gwobr: gwobr o £1,000 (o leiaf) i’w dyfarnu

Gwahoddir ymgeiswyr i anfon hyd at chwe delwedd i’w hystyried. Gall y rhain ddangos un gwaith neu groestoriad o fwy nag un gwaith. Gallant fod ar ffurf jpeg neu tiff ar CD neu ffotograffau / sleidiau o safon uchel. Os nad yw’r gwaith a gyflwynir yr union waith a gynlluniwyd ar gyfer yr arddangosfa, mae angen ychwanegu cynnig byr o’r gwaith.

Dylid rhifo delweddau o 1 i 6 a dylent gyfateb â’r wybodaeth a nodir ar y ffurflen. Dylid nodi enw’r artist ar bob darn hefyd.

Mae ffi o £10 yn daladwy gyda phob ffurflen gais. Dylid gwneud sieciau yn daladwy i Gyngor Sir Ddinbych. Yn anffodus, ni ellir derbyn taliad gyda Cherdyn Credyd.

Dewis gwaith. Caiff ymgeiswyr eu hysbysu os ydynt wedi eu derbyn / gwrthod yn ystod Rhagfyr 2009. Bydd angen i’r gwaith a ddewiswyd fod yn barod i’w arddangos erbyn 17 Chwefror 2010 a bydd angen ei anfon i Lyfrgell, Amgueddfa a Chanolfan Gelfyddydau’r Rhyl ar y diwrnod hwnnw, oni fo trefniant gwahanol wedi ei gytuno gyda’r trefnwr.
Cesglir y gwaith ar ôl yr arddangosfa yn ystod wythnos 12-16 Ebrill.
Bydd yr arddangosfa yn rhedeg o 27 Chwefror i 10 Ebrill 2010 yn Llyfrgell, Amgueddfa a Chanolfan Gelfyddydau’r Rhyl.
Yswiriant : Bydd yr holl waith wedi ei yswirio ar ôl cyrraedd yn y Rhyl nes caiff ei gasglu ar ddiwedd yr arddangosfa. Bydd unrhyw waith sydd wedi ei niweidio wrth gyrraedd y Ganolfan yn cael ei nodi ar daflen archwilio cyflwr ac fe hysbysir yr artist.

Gwerthu: Caiff yr holl waith fod ar werth. Cymerir comisiwn o 30% TAW gan yr oriel.

Sut i gymryd rhan:

Anfonwch at sylw’r Swyddog Celfyddydau Gweledol,
Celfyddydau Sir Ddinbych, Llyfrgell, Amgueddfa a Chanolfan Gelfyddydau’r Rhyl, Stryd yr Eglwys, Y Rhyl, LL18 3AA

£10 ffi (taladwy i Gyngor Sir Ddinbych)
Ffurflen wedi ei chwblhau
Delweddau: jpeg neu tiff (maint A5 neu ar ddisg sy’n gydnaws â chyfrifiadur personol) neu ffotograffau/sleidiau.
Cynnig o waith ar gyfer yr arddangosfa dim ond os nad yw’r delweddau a anfonir yn ddelweddau ar gyfer yr arddangosfa.
Amlen briodol gyda stampiau, a’ch cyfeiriad arni er mwyn dychwelyd sleidiau neu ffotograffau.

Ni dderbynnir ceisiadau trwy ebost
Ymholiadau yn unig – kim.rhylartscentre@denbighshire.gov.uk
Dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais: 1 Rhagfyr 2009

MAE’R FFURFLEN HON AR GAEL YN SAESNEG OS GOFYNNWCH

Cyngor Sir Ddinbych Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Ffurflen Gais ´NEWID YN YR HINSAWDD”
PRIF LYTHRENNAU OS GWELWCH YN DDA
Enw…………………………………………………………………………………………………..
Cyfeiriad………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ffôn………………………………………Symudol………………………………………
Ebost…………………………………………………………………………………………………….
1
Teitl……………………………………………………………………………………
Cyfrwng…………………………………………………………………………….
Maint…………………………………………………………………………………
Dyddiad y gwaith…………………………… Pris os ar werth …………………..
2
Teitl……………………………………………………………………………………
Cyfrwng…………………………………………………………………………….
Maint…………………………………………………………………………………
Dyddiad y gwaith…………………………… Pris os ar werth …………………..
3
Teitl……………………………………………………………………………………
Cyfrwng…………………………………………………………………………….
Maint…………………………………………………………………………………
Dyddiad y gwaith…………………………… Pris os ar werth …………………..
4
Teitl……………………………………………………………………………………
Cyfrwng…………………………………………………………………………….
Maint…………………………………………………………………………………
Dyddiad y gwaith…………………………… Pris os ar werth …………………..
5
Teitl……………………………………………………………………………………
Cyfrwng…………………………………………………………………………….
Maint…………………………………………………………………………………
Dyddiad y gwaith…………………………… Pris os ar werth …………………..
6
Teitl……………………………………………………………………………………
Cyfrwng…………………………………………………………………………….
Maint…………………………………………………………………………………
Dyddiad y gwaith…………………………… Pris os ar werth …………………..
Anfonwch at: Swyddog Celfyddydau Gweledol, Llyfrgell, Amgueddfa a Chanolfan Gelfyddydau’r Rhyl, Stryd yr Eglwys, y Rhyl, LL18 3AA