bloc // July 22, 2013

Machynlleth Mini Maker Faire ⁄⁄

Mae bloc yn falch o gyhoeddi fod y Ffair Gwneuthurwyr Bychan yn dod i galon Cymru wledig.
Cynhelir Ffair Gwneuthurwyr Bychan Machynlleth, unig Ffair Gwneuthurwyr Cymru, yn y Ganolfan Dechnoleg Amgen (CAT) ddydd Sadwrn 28ain o Fedi 2013 o 10am i 4pm, ac fe’i cyflwynir gan bloc.
Bwriad Ffair Gwneuthurwyr Bychan Machynlleth yw ysbrydoli a denu’r gwneuthurwyr, y cynhyrchwyr a’r technolegwyr gorau o bob cwr o Gymru ac ymhellach ac elwa ar y diwylliant DIY sy’n datblygu yng nghefn gwlad. Bydd nifer helaeth o stondinau llawn dyfeisiau ymarferol wedi’u lleoli yn adeilad hardd Sefydliad Cymru ar gyfer Addysg Gynaliadwy (WISE) yn CAT.

http://www.makerfairemachynlleth.com/

Noddwyd gan:

Ariannwyd gan:

Partneriaid:

bloc //

Ffair Gwneuthurwyr Bychan Machynlleth: Galwad Swyddogol am Wneuthurwyr 2013 ⁄⁄

Mae bloc yn falch o gyhoeddi fod y Ffair Gwneuthurwyr Bychan yn dod i galon Cymru wledig ac mae ein Galwad am Wneuthurwyr ar agor.
Cynhelir Ffair Gwneuthurwyr Bychan Machynlleth yn y Ganolfan Dechnoleg Amgen (CAT) ddydd Sadwrn 28ain o Fedi 2013 o 10am i 4pm, ac fe’i cyflwynir gan bloc.
Bwriad Ffair Gwneuthurwyr Bychan Machynlleth yw ysbrydoli a denu’r gwneuthurwyr, cynhyrchwyr a thechnolegwyr gorau o bob cwr o Gymru a thu hwnt ac i elwa ar y diwylliant DIY sy’n datblygu yng nghefn gwlad. Bydd nifer helaeth o stondinau llawn dyfeisiau ymarferol wedi’u lleoli yn adeilad hardd Sefydliad Cymru ar gyfer Addysg Gynaliadwy (WISE).
Bydd y Ffair Gwneuthurwyr yn ffenestr siop i waith anhygoel gwneuthurwyr o bob cefndir ac oedran – unrhyw un sy’n cofleidio ysbryd DIY (neu gydweithio). Ffair Gwneuthurwyr Bychan Machynlleth yw’r unig Ffair Gwneuthurwyr yng Nghymru a gwahoddir Gwneuthurwyr i gyfranogi ynddi.

I gael rhagor o fanylion ac i lenwi ffurflen gais ar-lein ewch i http://www.makerfairemachynlleth.com/

Dyddiad cau Dydd Gwener 30 Awst 2013.

Image : Agnes, the knitting robot

Noddwyd gan:

Ariannwyd gan:

Partneriaid:

bloc // December 10, 2012

Gorffennol Digidol ⁄⁄

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn eich gwahodd i fynychu cynhadledd yn Neuadd y Sir, Trefynwy.

Gorffennol Digidol 2013

Technolegau newydd ym meysydd treftadaeth, dehongli ac estyn-allan

20fed a 21ain Chwefror 2013

Neuadd y Sir, Trefynwy.

MAE COFRESTRU NAWR AR AGOR

Y themâu eleni yw ‘Setiau Data Digidol: Trin, Lledaenu ac Archifo’ a ‘Twristiaeth Treftadaeth’.

Ymhlith y siaradwyr sydd wedi’u cadarnhau mae:

Justin Albert (Cyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru) – Anerchiad Agoriadol.

David Penberthy a Dr Kate Roberts (Cadw) – Teitl i’w gadarnhau

Mike Postons (3Deep Media) – Delweddu Arforol: prosiect Scapa Flow.

Matt Chilcott (Grŵp Budd Cymunedol CMC²) a Ray Howell (Canolfan De Cymru ar gyfer Ymchwil Hanesyddol a Rhyngddisgyblaethol) – Treftadaeth Ddigidol, Twristiaeth ac Ymchwil Hanesyddol.

Andrew Kerry Bedell (Ymgynghorwyr KB) – Ffonau Clyfar – ai dyma ddyfodol dehongli treftadaeth?

Dr Erik Champion (Prifysgol Aarhus) – A all y gorffennol ac a all hanes gael eu rhannu?

Gary Tuson (Archifdy Gwent) – Diogelu Digidol – Gwaith Cyngor Archifau a Chofnodion Cymru.

Greg Downing (Stiwdios XRes) – Ffotograffiaeth gigapicsel.

Cost cofrestru am y ddau ddiwrnod yw £55, gan gynnwys cinio a lluniaeth ar y ddau ddiwrnod.

Gan fod nifer y lleoedd yn gyfyngedig, fe’ch cynghorir i gofrestru’n gynnar

Cofrestrwch ar-lein:

http://www.rcahmw.gov.uk/HI/CYM/Ein+Gwasanaethau/Estyn-allan/

http://www.gorffennoldigidol2013.blogspot.co.uk/

bloc // December 3, 2012

GALW AM GEISIADAU ⁄⁄

ARDDANGOSFA AGORED

Yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Sir Ddinbych a’r Cyffiniau 2013 fe gynhelir arddangosfa aml-gyfrwng fawr a chroesewir ceisiadau ym mhob disgyblaeth, boed celfyddyd gain neu gelfyddyd gymhwysol (gan gynnwys y ddelwedd symudol neu gelfyddyd berfformans).

DETHOLWYR

Amanda Farr (Cyfarwyddwr Oriel Davies, Y Drenewydd), Laura Ford (Artist a Cherflunydd) Fennah Podschies (Curadur ac Ymgynghorydd Crefft)

Dyfernir anrhydeddau yn yr adrannau canlynol

CELFYDDYD GAIN
Y FEDAL AUR AM GELFYDDYD GAIN
Gwobr: Medal Aur am Gelfyddyd Gain (replica) a £5,000

CREFFT A DYLUNIO
Y FEDAL AUR AM GREFFT A DYLUNIO
Gwobr: Medal Aur am Grefft a Dylunio (replica) a £5,000

YSGOLORIAETH ARTIST IFANC
Ysgoloriaeth: £1,500

Robyn@eisteddfod.org.uk

bloc //

Cydweithio Arlein & Crefftau Digidol ⁄⁄

Trafodaeth bloc y gogledd

Dydd Gwener 14eg o Ragfyr, 1-3yh

Ystafell B108, Prif Adeilad Prifysgol Glyndŵr, Campws Wrecsam, LL11 2AW

Bydd crefftwyr wedi comisiynu, Louise Christie, Wendy Leah Dawson, Peter Hathaway a Simon Proffitt ac arbenigwr yn y maes Dr Justin Marshall, yn trafod eu casgliadau ar ôl 3 mis o gydweithio arlein ac yng ngweithdy 3D Prifysgol Glyndŵr. Cyfle i drafod y manteision a’r cyfyngiadau.

DIGWYDDIAD AM DDIM

Nick // October 11, 2012

Gweithdai Digidol bloc y gogledd ⁄⁄

Mae Prifysgol Glyndŵr, mewn cysylltiad gyda bloc y gogledd a Rhwydwaith Stiwdios Agored Gogledd Cymru, yn cynnig cyfres o weithdai Crefftau Digidol. Bydd cyfranogwyr yn dysgu sut i ddefnyddio’r offer cynhyrchu arloesol yng ngweithdy 3D Prifysgol Glyndŵr.

Dydd Rhagarweiniol          Dydd Mercher 24ain o Hydref 13:00-17:00

Trosolwg o’r cyfarpar gan gynnwys arddangosiad o sut i ddefnyddio peiriannau yn y gweithdy 3D; y torrwr feinyl, torrwr laser, rhwymwr llyfrau a’r sganiwr laser 3D.

 

Gweithdy 1: Torri Laser a Feinyl

Dydd Mercher 31ain o Hydref 10:00-16:30

Cyflwyniad manwl i dorri gyda laser a chyfarpar torri feinyl. Bydd hyn yn cynnwys arddangosiad o’r rhaglennau cyfrifiadur sydd angen i greu eitemau ar y cyfarpar. Bydd cyfle i gyfranogwyr greu ffeiliau eu hunain er mwyn torri/engrafu.

Gweithdy 2: Sganio Laser

Dydd Iau 1af o Dachwedd 10:00-16:30

Cyflwyniad i’r sganiwr laser 3D; gan gynnwys cydosod y peiriant, dal delweddau, arbed data a defnydd meddalwedd i drafod data yn barod i’w brintio yn 3D.

Cyfranogwyr i ddod a eitemau eu hunain ar gyfer sganio.

 

Gweithdy 3: Printio 3D

Dydd Mercher 14eg o Dachwedd 10:00-16:30

+ Dydd Iau 15fed o Dachwedd 10:00-16:30

 

Dydd 1: Dysgu sut i gydosod a phrintio ar yr argraffwr 3D gan ddefnyddio ffeiliau cyfrifiadurol.  Cyflwyniad i’r rhwymwr llyfrau.

 

Dydd 2: Casglu eitemau wedi gorffen o’r argraffwr a dysgu sut i lanhau’r cynnyrch. Bydd gan y cyfranogwyr y prynhawn i weithio ar y cyfarpar yn y gweithdy gyda chefnogaeth dechnegol.

 

Nodyn: mae angen i gyfranogwyr fod yn bresennol am y ddau ddydd ar gyfer Gweithdy 3.

 

Trafodaeth gyhoeddus am gydweithio arlein mewn 3D

Gwener 14eg o Rhagfyr [amser i’w gadarnhau]

Bydd pedwar artist wedi comisiynnu, Simon Proffit, Louise Christie, Wendy Leah Dawson a Peter Hathaway yn cyflwyno a thrafod eu syniadau, cysyniadau a phrofiadau ar ddiwedd cyfnod 3 mis o weithio gyda’u gilydd i greu gwaith crefft ar lein, a wedyn defnyddio cyfarpar 3D Prifysgol Glyndŵr.

Am ddim. Bydd lluniaeth ysgafn.

 

Sut i fwcio

Nifer cyfyngedig o lefydd sydd i gael – rhowch wybod i ni cyn gynted a phosib os ydych am ddod i ni neulltio lle i chi. Gwelwch y dudalen nesaf.

 

Sut i neulltio lle

 

Fel blaendal, danfonwch siec o £10 y sesiwn (wedi gwneud allan i Datrys). Bydd hwn yn cael ei ddychwelyd atoch ar y dydd.

 

Hefyd, nodwch eich enw llawn, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad ebost.

 

Danfonwch y siec a’r wybodaeth i:

 

Datrys

Ciafaic,

Heol Watling,

Llanrwst,

LL26 0LS

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynnau, cysylltwch a ni ar post@datrys.co.uk neu

01492 642 291

 

Nick // August 7, 2012

Cyfarwyddyd yr Artist: Comisiwn Gwaith Crefft Digidol ⁄⁄

Cyfarwyddyd yr Artist: Comisiwn Gwaith Crefft Digidol

Mae bloc, mewn partneriaeth â Phrifysgol Glyndŵr a Chyngor Celfyddydau Cymru, yn edrych am bedwar artist i ddylunio a chreu crefftwaith newydd gyda theclynnau ar lein a chyfleusterau cynhyrchu 3D arloesol.

 

Ynglŷn â bloc

Mae bloc yn sefydliad Cymreig sy’n rhoi cyfle i artistiaid, cynhyrchwyr a meddylwyr o bedwar ban byd ddod at ei gilydd i ddefnyddio technoleg yn greadigol. Ers deuddeg mlynedd bu bloc ar flaen y gad o ran technoleg greadigol yng Nghymru gyda’r sefydliad yn trefnu gwyliau, digwyddiadau, prosiectau ymchwil a gwaith comisiwn blaenllaw. Mae bloc yn arbrofi gyda ffurfiau arloesol o dechnoleg ym myd arlunio, busnes a chymdeithasu.

bloc y gogledd yw enw cangen gogledd Cymru’r mudiad.

 

Braslun o’r comisiwn

Comisiwn i gyflogi pedwar cynllunydd-gynhyrchydd o Gymru i gydweithio ar gynllunio a chynhyrchu darn gyda thechnoleg ddigidol:

Bydd yr artistiaid yn:

1             defnyddio meddalwedd cydweithio ar lein i ddylunio darn o waith crefft.

2             cynhyrchu’r darn drwy ddefnyddio’r cyfleusterau cynhyrchu cyfrifiadurol ym Mhrifysgol Glyndŵr.

3             mynychu sesiwn drafod gyhoeddus i rannu’r hyn a ddysgwyd o’r prosiect.

 

Amcanion

1             ehangu rhwydweithiau proffesiynol

2             trafod syniadau dylunio a derbyn adborth

3             dysgu mwy am bosibiliadau a chyfyngiadau cynhyrchu cyfrifiadurol

4             dysgu mwy am bosibiliadau a chyfyngiadau dylunio cyfrifiadurol

5             cydweithio ar ddarn o waith

6             archwilio posibiliadau dylunio a chynhyrchu yng Nghymru wledig

 

Canlyniad

1          darn o waith crefft wedi’i gynllunio ar y cyd

2          sesiwn drafod gyda chyfranwyr, partneriaid a’r cyhoedd

 

Swyddogaeth y Cynhyrchwyr

Bydd pob un o’r pedwar artist yn trafod sut i ddylunio darn o waith crefft gyda meddalwedd cydweithio arlein. Byddant yn cydweithio i ddatblygu’r syniadau hyn gan gynhyrchu’r gwaith crefft gyda’r cyfleusterau cynhyrchu cyfrifiadurol yng Ngweithdy 3D Prifysgol Glyndŵr.

 

Bydd y cynhyrchwyr yn arbrofi gydag agweddau arloesol cynhyrchu cydweithredol ar lein, ei fanteision, ei gyfyngiadau a phosibilrwydd ei ddefnyddio yn y sector crefftau creadigol.

 

Cyfyngiadau Dylunio

Mae’n rhaid defnyddio meddalwedd ffynhonnell agored am ddim.

Cyfyngiadau Cynhyrchu

Mae’n rhaid defnyddio’r cyfleusterau cynhyrchu cymorth cyfrifiadurol yng ngweithdy 3D Prifysgol Glyndŵr:

1             GRAPHTEC CE5000-60- Torri papur / feinyl

2             PERFACTORY STANDARD UV – Prototeipio Cyflym

3             SPIRIT GX 60W – Torri / llingerfio gyda laser

4             FARO SCAN ARM – Sganiwr Laser 3D

5             FORMECH 300X – Llunio Gwactod

 

Cymorth

Bu i floc y gogledd sefydlu gweithgor i ddatblygu’r comisiwn. Bydd y gweithgor hwn yn cadw llygad ar waith ar artistiaid ac yn rhoi cyngor fel bo angen. Ar y gweithgor mae:

1          Dr Justin Marshall – Athro Cyswllt y Crefftau Digidol, Coleg Prifysgol

Falmouth

2          Dr Emma Posey – Cyfarwyddwraig bloc

3          Iolo Williams – Swyddog Datblygu Cyngor Celfyddydau Cymru

4          Dr Stuart Cunningham – Arweinydd Academaidd y Diwydiannau

Creadigol, y Cyfryngau, Perfformio a’r Dyniaethau, Prifysgol

Glyndŵr.

5         Tracy Piper-Wright – Darlithydd Celfyddyd Gain

 

At hyn, mae rhwydd hynt i’r cynhyrchwyr ofyn i’r canlynol am gymorth uniongyrchol:

 

1             Dave Jones, Technegydd Celfyddyd Gain, Prifysgol Glyndŵr.

2             Tracy Piper-Wright – Darlithydd Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Glyndŵr.

 

Bydd angen i’r cynhyrchwyr fynychu

Sesiynau Cyflwyno ym Mhrifysgol Glyndŵr fydd yn cynnwys:

1             cyflwyniad a thrafodaeth ar ddylunio cydweithredol ar-lein.

2             dangos sut mae’r cyfleusterau cynhyrchu cyfrifiadurol yn gweithio.

 

Bydd cyfle i’r cynhyrchwyr fynychu:

Gweithdy Cyfleusterau ym Mhrifysgol Glyndŵr fydd yn cynnwys:

1             Diwrnod cyfan o weithdai ymarferol. Bydd pob gweithdy yn ymdrin ag un o gyfleusterau cynhyrchu cyfrifiadurol y Gweithdy 3D.

 

Lleoliadau

1             Sesiynau Cyflwyno – Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam

2             Gweithdy Cyfleusterau – Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam

3             Dylunio – ar lein (bydd y cynhyrchwyr yn gweithio o’u cartref, stiwdio neu leoliad arall o’u dewis)

4             Cynhyrchu – Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam

5             Sesiwn drafod diwedd prosiect – Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam

Technoleg Cyd-ddylunio

Mae hwn yn brosiect arloesol. Does dim math penodol o dechnoleg ffynhonnell agored wedi’i ddylunio ar gyfer cydweithio ar waith crefft. Bydd y cynhyrchwyr yn defnyddio’r teclyn ar-lein canlynol ar gyfer y cyfathrebu craidd:

1             Big Blue Button

fe allan nhw hefyd arbrofi gyda theclynnau eraill fel:

1             Google Sketch-up

2             Google Drawing

 

Partneriaid

Dyma’r mudiadau sydd wedi dod ynghyd i weithio ar y prosiect:

1     Prifysgol Glyndŵr

2     Coleg Prifysgol Falmouth

3     Helfa Gelf / Rhwydwaith Stiwdios Agored Gogledd Cymru

4     Cyngor Celfyddydau Cymru

 

Tal

Bydd pob cynhyrchydd yn derbyn £100 tuag at eu treuliau.

 

Dyddiadau Pwysig

1 Dyddiad olaf i ymgeisio: Hanner dydd  yr 16eg o Awst 2012

2 Hysbysu’r cynhyrchwyr llwyddiannus – y 30ain o Awst 2012

3 Sesiwn Gyflwyno – yr 11eg o Fedi 2012

4 Datblygu a Chynhyrchu – y 14eg Hydref – 7fed o Ragfyr 2012

5 Gweithdai Cyfleusterau – chwe dyddiad ym mis Hydref i’w cadarnhau

6 Sesiwn drafod diwedd prosiect – y 14eg o Ragfyr 2012 i’w gadarnhau

 

Sut i wneud cais

Anfonwch CV a llythyr cais at gwmni Datrys yn crybwyll eich addasrwydd i ymgymryd â’r gwaith. Mae’r cyfeiriad isod.

 

Person Cyswllt

Datrys sy’n rheoli’r prosiect. Anfonwch eich cais ac unrhyw ymholiad at:

 

Dominic Chennell

1 post: Datrys, Ciafaic, 25 Heol Watling, Llanrwst, LL260LS

2 ebost: bloc@datrys.org

3 ffôn: 01492 642 291

 

GWYBODAETH BELLACH

 

Prifysgol Glyndŵr

Er mai Wrecsam yw cartref Prifysgol Glyndŵr mae gan y sefydliad sawl campws a chyfleuster yng ngogledd ddwyrain Cymru. Mae’r brifysgol yn rhoi pwyslais mawr ar arloesi a blaengaredd. Cafodd ei henwi ar ôl Owain Glyndŵr, yr arwr mawr, ac fel yntau mae hi’n anelu at fod yn fentrus ac arloesol ym mhopeth a wna.

Mae’r cyrsiau wedi’u cynllunio ar gyfer gwaith proffesiynol a diwydiant. Mae’r brifysgol yn gweithio’n agos gyda busnesau fel Airbus, Rolls Royce a’r BBC i sicrhau fod ein myfyrwyr yn ennill y sgiliau mae cyflogwyr yn edrych amdanyn nhw.

 

Cyngor Celfyddydau Cymru

Elusen annibynnol yw Cyngor Celfyddydau Cymru a sefydlwyd drwy Siarter Brenhinol ym 1994. Caiff yr aelodau eu hapwyntio gan Weinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth Llywodraeth Cymru. Llywodraeth Cymru yw ei brif noddwr. Gall hefyd ddyrannu grantiau’r Loteri Genedlaethol a chodi arian ychwanegol o gronfeydd y sector breifat a chyhoeddus.

Dyma’r corff sy’n ariannu a datblygu’r celfyddydau yng Nghymru.

Drwy gydweithio â Llywodraeth Cymru gall ddangos sut mae’r celfyddydau yn helpu i gyflawni gofynion polisi’r Llywodraeth.

 

http://www.artswales.org.uk/

 

Helfa Gelf / Rhwydwaith Stiwdios Agored Gogledd Cymru

Helfa Gelf yw digwyddiad Stiwdios Agored mwyaf gogledd Cymru. Ym mis Medi eleni bydd artistiaid o Wynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam yn agor eu stiwdios i’r cyhoedd – am ddim. Hwn fydd y seithfed flwyddyn yn olynol i ni gynnal y digwyddiad. Mae’n gyfle gwych i ymwelwyr gael cipolwg ar fyd cyfrin yr artist a sgwrsio gyda nhw am y broses greadigol.

 

http://helfagelf.co.uk

 

Coleg Prifysgol Falmouth

Mae Coleg Prifysgol Falmouth yn un o sefydliadau addysg bellach Cernyw sy’n arbenigo mewn celf, dylunio, perfformio a’r cyfryngau. Mae grŵp ymchwil Awtonomatig yn gweithio yn Ysgol Ddylunio’r brifysgol ac yn ymgymryd ag amryw o weithgareddau yn ymwneud â photensial creadigol teclynnau digidol. Ymysg aelodau’r grŵp hwn mae gweithwyr sydd wedi meithrin sgiliau a phrofiad mewn dylunio cynnyrch cerameg, metel, gwydr, plaster, plastig a defnydd. Mae llawer wedi ennill cydnabyddiaeth ryngwladol am eu technegau. Mae eu gwaith ymchwil yn edrych ac yn cyfrannu at y chwyldro mewn cynhyrchu digidol ac yn canolbwyntio’n benodol ar y modelau busnes a systemau cynhyrchu newydd y mae’n bosib eu teilwra i hyblygrwydd unigryw pob gweithdy.

 

http://air.falmouth.ac.uk/research-groups/automatic

 

Dolenni Technoleg

 

Cynhyrchu cyfrifiadurol:

1             TORRI PAPUR / FEINYL – GRAPHTEC CE5000-60:

http://www.graphtecgb.com/cutters/ce5000-60.html

2             PROTOTEIPIO CYFLYM – SAFON PERFACTORY UV

http://www.envisiontec.de/index.php?id=45

3             TORRI / LLINGERFIO GYDA LASER – SPIRIT GX 60W

http://www.technologysupplies.co.uk/Spirit-GX-60-Watt-Laser-Package

4             SGANIO LASER FARO SCAN ARM – http://www.faro.com/content.aspx?ct=uk&content=pro&item=1&subitem=58

5             MEDDALWEDD SGANIO LASER – CAM2:

http://www.faro.com/content.aspx?ct=uk&content=pro&item=6

6             MEDDALWEDD SGANIO LASER GEOMATIC (QUALIFY & STUDIO): http://geomagic.com/en/

7             LLUNIO GWACTODhttp://www.multistation.com/en/spip.php?article194

 

Technoleg Cyd-ddylunio:

1             BIG BLUE BUTTONhttp://www.bigbluebutton.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nick // May 24, 2012

 ⁄⁄

Cynorthwyydd Prosiectau Celfyddydol

Datrys: Cynorthwyydd Prosiectau Celfyddydol

£14,000 – £16,000 y flwyddyn pro rata yn dibynnu ar brofiad
Cytundeb llawrydd 3-6 mis. Tri diwrnod yr wythnos gyda’r dyddiau a’r oriau gwaith i’w trafod.
Yn gweithio o Lanrwst, gogledd Cymru. 

Mae cyfleoedd cyfartal yn egwyddor graidd gan Datrys

Am fwy o wybodaeth ewch i:  http://datrys.org/job1_c.html

Dyddiad Cau: Dydd Gwener y 1af o Fehefin 2012, 5yh

 

beth // July 11, 2011

Prosiect Gwylwyr Arfordir ⁄⁄

Mae Bloc wedi comisiynu Kitchen Budapest i wireddu gwaith tir arbrofol, dros dro, seiliedig ar amser, mewn amgylchedd heriol ar arfordir Gorllewin Cymru, gan godi’r cwestiwn ‘beth sy’n digwydd i’r rhyngrwyd pan fydd yn cwrdd â’r arfordir?’ Mewn ymateb, yn ystod  cyfnod preswyl 3 diwrnod yn Sir Benfro, bydd Kitchen Budapest yn creu Prosiect Gwylwyr Arfordir. www.coastwatchproject.kibu.hu
Yn ystod y cyfnod preswyl, bydd Kitchen Budapest yn rhedeg gweithdy ymchwil a datblygu cydweithredol ar yr arfordir i greu ‘munud unigryw i siarad, amau, ailfeddwl a dychmygu ein defnydd o dechnoleg yn y dyfodol ar arfordir Cymru gan wireddu ‘y robot darluniol rhyngweithiol cyntaf erioed yng Nghymru ar y traeth’.  Mae bloc wedi gwahodd grŵp o feddylwyr, cynhyrchwyr, gwneuthurwyr a thechnolegwyr o Gymru i’r digwyddiad hwn  hello@bloc.org.uk
Mae bloc yn ddiolchgar i Gyngor Celfyddydau Cymru, y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cynulliad Cymru am eu cefnogaeth