Nick // August 7, 2012

Cyfarwyddyd yr Artist: Comisiwn Gwaith Crefft Digidol ⁄⁄

Cyfarwyddyd yr Artist: Comisiwn Gwaith Crefft Digidol

Mae bloc, mewn partneriaeth â Phrifysgol Glyndŵr a Chyngor Celfyddydau Cymru, yn edrych am bedwar artist i ddylunio a chreu crefftwaith newydd gyda theclynnau ar lein a chyfleusterau cynhyrchu 3D arloesol.

 

Ynglŷn â bloc

Mae bloc yn sefydliad Cymreig sy’n rhoi cyfle i artistiaid, cynhyrchwyr a meddylwyr o bedwar ban byd ddod at ei gilydd i ddefnyddio technoleg yn greadigol. Ers deuddeg mlynedd bu bloc ar flaen y gad o ran technoleg greadigol yng Nghymru gyda’r sefydliad yn trefnu gwyliau, digwyddiadau, prosiectau ymchwil a gwaith comisiwn blaenllaw. Mae bloc yn arbrofi gyda ffurfiau arloesol o dechnoleg ym myd arlunio, busnes a chymdeithasu.

bloc y gogledd yw enw cangen gogledd Cymru’r mudiad.

 

Braslun o’r comisiwn

Comisiwn i gyflogi pedwar cynllunydd-gynhyrchydd o Gymru i gydweithio ar gynllunio a chynhyrchu darn gyda thechnoleg ddigidol:

Bydd yr artistiaid yn:

1             defnyddio meddalwedd cydweithio ar lein i ddylunio darn o waith crefft.

2             cynhyrchu’r darn drwy ddefnyddio’r cyfleusterau cynhyrchu cyfrifiadurol ym Mhrifysgol Glyndŵr.

3             mynychu sesiwn drafod gyhoeddus i rannu’r hyn a ddysgwyd o’r prosiect.

 

Amcanion

1             ehangu rhwydweithiau proffesiynol

2             trafod syniadau dylunio a derbyn adborth

3             dysgu mwy am bosibiliadau a chyfyngiadau cynhyrchu cyfrifiadurol

4             dysgu mwy am bosibiliadau a chyfyngiadau dylunio cyfrifiadurol

5             cydweithio ar ddarn o waith

6             archwilio posibiliadau dylunio a chynhyrchu yng Nghymru wledig

 

Canlyniad

1          darn o waith crefft wedi’i gynllunio ar y cyd

2          sesiwn drafod gyda chyfranwyr, partneriaid a’r cyhoedd

 

Swyddogaeth y Cynhyrchwyr

Bydd pob un o’r pedwar artist yn trafod sut i ddylunio darn o waith crefft gyda meddalwedd cydweithio arlein. Byddant yn cydweithio i ddatblygu’r syniadau hyn gan gynhyrchu’r gwaith crefft gyda’r cyfleusterau cynhyrchu cyfrifiadurol yng Ngweithdy 3D Prifysgol Glyndŵr.

 

Bydd y cynhyrchwyr yn arbrofi gydag agweddau arloesol cynhyrchu cydweithredol ar lein, ei fanteision, ei gyfyngiadau a phosibilrwydd ei ddefnyddio yn y sector crefftau creadigol.

 

Cyfyngiadau Dylunio

Mae’n rhaid defnyddio meddalwedd ffynhonnell agored am ddim.

Cyfyngiadau Cynhyrchu

Mae’n rhaid defnyddio’r cyfleusterau cynhyrchu cymorth cyfrifiadurol yng ngweithdy 3D Prifysgol Glyndŵr:

1             GRAPHTEC CE5000-60- Torri papur / feinyl

2             PERFACTORY STANDARD UV – Prototeipio Cyflym

3             SPIRIT GX 60W – Torri / llingerfio gyda laser

4             FARO SCAN ARM – Sganiwr Laser 3D

5             FORMECH 300X – Llunio Gwactod

 

Cymorth

Bu i floc y gogledd sefydlu gweithgor i ddatblygu’r comisiwn. Bydd y gweithgor hwn yn cadw llygad ar waith ar artistiaid ac yn rhoi cyngor fel bo angen. Ar y gweithgor mae:

1          Dr Justin Marshall – Athro Cyswllt y Crefftau Digidol, Coleg Prifysgol

Falmouth

2          Dr Emma Posey – Cyfarwyddwraig bloc

3          Iolo Williams – Swyddog Datblygu Cyngor Celfyddydau Cymru

4          Dr Stuart Cunningham – Arweinydd Academaidd y Diwydiannau

Creadigol, y Cyfryngau, Perfformio a’r Dyniaethau, Prifysgol

Glyndŵr.

5         Tracy Piper-Wright – Darlithydd Celfyddyd Gain

 

At hyn, mae rhwydd hynt i’r cynhyrchwyr ofyn i’r canlynol am gymorth uniongyrchol:

 

1             Dave Jones, Technegydd Celfyddyd Gain, Prifysgol Glyndŵr.

2             Tracy Piper-Wright – Darlithydd Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Glyndŵr.

 

Bydd angen i’r cynhyrchwyr fynychu

Sesiynau Cyflwyno ym Mhrifysgol Glyndŵr fydd yn cynnwys:

1             cyflwyniad a thrafodaeth ar ddylunio cydweithredol ar-lein.

2             dangos sut mae’r cyfleusterau cynhyrchu cyfrifiadurol yn gweithio.

 

Bydd cyfle i’r cynhyrchwyr fynychu:

Gweithdy Cyfleusterau ym Mhrifysgol Glyndŵr fydd yn cynnwys:

1             Diwrnod cyfan o weithdai ymarferol. Bydd pob gweithdy yn ymdrin ag un o gyfleusterau cynhyrchu cyfrifiadurol y Gweithdy 3D.

 

Lleoliadau

1             Sesiynau Cyflwyno – Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam

2             Gweithdy Cyfleusterau – Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam

3             Dylunio – ar lein (bydd y cynhyrchwyr yn gweithio o’u cartref, stiwdio neu leoliad arall o’u dewis)

4             Cynhyrchu - Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam

5             Sesiwn drafod diwedd prosiect – Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam

Technoleg Cyd-ddylunio

Mae hwn yn brosiect arloesol. Does dim math penodol o dechnoleg ffynhonnell agored wedi’i ddylunio ar gyfer cydweithio ar waith crefft. Bydd y cynhyrchwyr yn defnyddio’r teclyn ar-lein canlynol ar gyfer y cyfathrebu craidd:

1             Big Blue Button

fe allan nhw hefyd arbrofi gyda theclynnau eraill fel:

1             Google Sketch-up

2             Google Drawing

 

Partneriaid

Dyma’r mudiadau sydd wedi dod ynghyd i weithio ar y prosiect:

1     Prifysgol Glyndŵr

2     Coleg Prifysgol Falmouth

3     Helfa Gelf / Rhwydwaith Stiwdios Agored Gogledd Cymru

4     Cyngor Celfyddydau Cymru

 

Tal

Bydd pob cynhyrchydd yn derbyn £100 tuag at eu treuliau.

 

Dyddiadau Pwysig

1 Dyddiad olaf i ymgeisio: Hanner dydd  yr 16eg o Awst 2012

2 Hysbysu’r cynhyrchwyr llwyddiannus – y 30ain o Awst 2012

3 Sesiwn Gyflwyno – yr 11eg o Fedi 2012

4 Datblygu a Chynhyrchu – y 14eg Hydref – 7fed o Ragfyr 2012

5 Gweithdai Cyfleusterau – chwe dyddiad ym mis Hydref i’w cadarnhau

6 Sesiwn drafod diwedd prosiect – y 14eg o Ragfyr 2012 i’w gadarnhau

 

Sut i wneud cais

Anfonwch CV a llythyr cais at gwmni Datrys yn crybwyll eich addasrwydd i ymgymryd â’r gwaith. Mae’r cyfeiriad isod.

 

Person Cyswllt

Datrys sy’n rheoli’r prosiect. Anfonwch eich cais ac unrhyw ymholiad at:

 

Dominic Chennell

1 post: Datrys, Ciafaic, 25 Heol Watling, Llanrwst, LL260LS

2 ebost: bloc@datrys.org

3 ffôn: 01492 642 291

 

GWYBODAETH BELLACH

 

Prifysgol Glyndŵr

Er mai Wrecsam yw cartref Prifysgol Glyndŵr mae gan y sefydliad sawl campws a chyfleuster yng ngogledd ddwyrain Cymru. Mae’r brifysgol yn rhoi pwyslais mawr ar arloesi a blaengaredd. Cafodd ei henwi ar ôl Owain Glyndŵr, yr arwr mawr, ac fel yntau mae hi’n anelu at fod yn fentrus ac arloesol ym mhopeth a wna.

Mae’r cyrsiau wedi’u cynllunio ar gyfer gwaith proffesiynol a diwydiant. Mae’r brifysgol yn gweithio’n agos gyda busnesau fel Airbus, Rolls Royce a’r BBC i sicrhau fod ein myfyrwyr yn ennill y sgiliau mae cyflogwyr yn edrych amdanyn nhw.

 

Cyngor Celfyddydau Cymru

Elusen annibynnol yw Cyngor Celfyddydau Cymru a sefydlwyd drwy Siarter Brenhinol ym 1994. Caiff yr aelodau eu hapwyntio gan Weinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth Llywodraeth Cymru. Llywodraeth Cymru yw ei brif noddwr. Gall hefyd ddyrannu grantiau’r Loteri Genedlaethol a chodi arian ychwanegol o gronfeydd y sector breifat a chyhoeddus.

Dyma’r corff sy’n ariannu a datblygu’r celfyddydau yng Nghymru.

Drwy gydweithio â Llywodraeth Cymru gall ddangos sut mae’r celfyddydau yn helpu i gyflawni gofynion polisi’r Llywodraeth.

 

http://www.artswales.org.uk/

 

Helfa Gelf / Rhwydwaith Stiwdios Agored Gogledd Cymru

Helfa Gelf yw digwyddiad Stiwdios Agored mwyaf gogledd Cymru. Ym mis Medi eleni bydd artistiaid o Wynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam yn agor eu stiwdios i’r cyhoedd – am ddim. Hwn fydd y seithfed flwyddyn yn olynol i ni gynnal y digwyddiad. Mae’n gyfle gwych i ymwelwyr gael cipolwg ar fyd cyfrin yr artist a sgwrsio gyda nhw am y broses greadigol.

 

http://helfagelf.co.uk

 

Coleg Prifysgol Falmouth

Mae Coleg Prifysgol Falmouth yn un o sefydliadau addysg bellach Cernyw sy’n arbenigo mewn celf, dylunio, perfformio a’r cyfryngau. Mae grŵp ymchwil Awtonomatig yn gweithio yn Ysgol Ddylunio’r brifysgol ac yn ymgymryd ag amryw o weithgareddau yn ymwneud â photensial creadigol teclynnau digidol. Ymysg aelodau’r grŵp hwn mae gweithwyr sydd wedi meithrin sgiliau a phrofiad mewn dylunio cynnyrch cerameg, metel, gwydr, plaster, plastig a defnydd. Mae llawer wedi ennill cydnabyddiaeth ryngwladol am eu technegau. Mae eu gwaith ymchwil yn edrych ac yn cyfrannu at y chwyldro mewn cynhyrchu digidol ac yn canolbwyntio’n benodol ar y modelau busnes a systemau cynhyrchu newydd y mae’n bosib eu teilwra i hyblygrwydd unigryw pob gweithdy.

 

http://air.falmouth.ac.uk/research-groups/automatic

 

Dolenni Technoleg

 

Cynhyrchu cyfrifiadurol:

1             TORRI PAPUR / FEINYL – GRAPHTEC CE5000-60:

http://www.graphtecgb.com/cutters/ce5000-60.html

2             PROTOTEIPIO CYFLYM – SAFON PERFACTORY UV

http://www.envisiontec.de/index.php?id=45

3             TORRI / LLINGERFIO GYDA LASER – SPIRIT GX 60W

http://www.technologysupplies.co.uk/Spirit-GX-60-Watt-Laser-Package

4             SGANIO LASER FARO SCAN ARM – http://www.faro.com/content.aspx?ct=uk&content=pro&item=1&subitem=58

5             MEDDALWEDD SGANIO LASER – CAM2:

http://www.faro.com/content.aspx?ct=uk&content=pro&item=6

6             MEDDALWEDD SGANIO LASER GEOMATIC (QUALIFY & STUDIO): http://geomagic.com/en/

7             LLUNIO GWACTODhttp://www.multistation.com/en/spip.php?article194

 

Technoleg Cyd-ddylunio:

1             BIG BLUE BUTTONhttp://www.bigbluebutton.org